contact@creativehub.gr

Πολιτική απορρήτου

Το CREATIVE HUB ή η CREATIVE HUB AMKE (στο εξής CREATIVE HUB) είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία  που εδρεύει στη Μυτιλήνη.

Τι πληροφορίες έχουμε και πως συλλέγονται

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων μας συλλέγουμε τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία των εκπροσώπων συμμετεχόντων φορέων, οργανώσεων, τυπικών ή άτυπων ομάδων πολιτών, καθώς επίσης και ενδεχομένως εθελοντών, προμηθευτών, εξωτερικών συνεργατών, συμμετεχόντων σε δράσεις, τα οποία είναι τα στοιχεία ταυτότητάς τους και στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο επικοινωνίας, email). Επίσης συλλέγουμε διευθύνσεις email και ονοματεπώνυμα όσων ενδιαφέρονται να λαμβάνουν ενημερωτικά emails (newsletters) σχετικά με τις δράσεις μας. Επιπλέον, για λόγους ασφαλείας, ο εσωτερικός χώρος του Creative Hub παρακολουθείται με κάμερα, το δε βίντεο διατηρείται αποθηκευμένο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Τέλος, στην ιστοσελίδα μας συλλέγονται μικροδεδομένα (cookies) των επισκεπτών της, με στόχο την προσαρμογή της εμπειρίας του χρήστη.

Τα στοιχεία των εγγεγραμμένων στη λίστα παραληπτών των ενημερωτικών μας email δηλώνονται από τους ίδιους κατά τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας ή από εμάς μόνο εφόσον έχουν δώσει τη σχετική συγκατάθεση κατά τη συμπλήρωση άλλων φορμών (πχ εγγραφής σε εκδήλωση).

Τα λογιστικά στοιχεία δίνονται από τους ίδιους τους πελάτες ή συνεργάτες κατά την υπογραφή της μεταξύ μας σύμβασης.

Τα μικροδεδομένα (cookies) συλλέγονται αυτόματα, δεν επιτρέπουν την ταυτοποίηση των χρηστών άλλα αναγνωρίζουν μόνο τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως ο browser, που χρησιμοποιείται και η IP σε περίπτωση ανεπιτυχών προσπαθειών σύνδεσης με τη σελίδα διαχείρισης της ιστοσελίδας.

Πως χρησιμοποιούμε και πως προστατεύουμε τα δεδομένα  που συλλέγουμε

Τα δεδομένα που συλλέγουμε χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση και την επικοινωνία μαζί τους σχετικά με τα προγράμματα ή δράσεις για τα οποία έχουν δηλώσει συμμετοχή, και για μελλοντικές δράσεις (εάν έχουν δηλώσει ότι θέλουν να λαμβάνουν σχετική ενημέρωση). Επίσης τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την έκδοση νόμιμων παραστατικών για τις οικονομικές μας συναλλαγές, καθώς επίσης και για την αποτροπή παράνομων ή/και ποινικά κολάσιμων δραστηριοτήτων. Τα δεδομένα από την κάμερα ασφάλειας διατηρούνται για μικρό χρονικό διάστημα και χρησιμοποιούνται για λόγους ασφάλειας.

To CREATIVE HUB έχει λάβει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων αυτών. Το υποκείμενο αποδέχεται, ωστόσο, το γεγονός ότι καμία μέθοδος προστασίας δεν είναι 100% αποτελεσματική.

Παρ’ όλα αυτά, το CREATIVE HUΒ, σε ενδεχόμενη περίπτωση απώλειας ή διαρροής δεδομένων, θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που προβλέπει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 679/2016 και η ελληνική νομοθεσία.

Ποιοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα και με ποιους τα μοιραζόμαστε

Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα έχουν αποκλειστικά και μόνο οι εργαζόμενοι ή εθελοντές του CREATIVE HUB, που είναι αρμόδιοι για την διεκπεραίωση των απαραίτητων εργασιών, κατά τους σκοπούς της επεξεργασίας τους.

Τα παραπάνω δεδομένα επεξεργάζονται αποκλειστικά στο εσωτερικό του CREATIVE HUB και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους.

Συγκατάθεση υποκειμένου

Κατά τη συλλογή των παραπάνω δεδομένων, το υποκείμενο δηλώνει ότι συναινεί για την αποθήκευση και επεξεργασία τους από το CREATIVE HUB, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος εγγράφου. Με την αποδοχή των παραπάνω όρων και με την οικειοθελή παροχή των προσωπικών δεδομένων, το υποκείμενο δηλώνει τη συγκατάθεσή του, συμφωνεί ρητά και αποδέχεται ανεπιφύλακτα την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από το CREATIVE HUB, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος εγγράφου.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας, ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να επικοινωνεί με το CREATIVE HUB στο contact@creativehub.gr.

Το υποκείμενο έχει το δικαίωμα να αποσύρει τη συγκατάθεση για την επεξεργασία των δεδομένων του οποιαδήποτε στιγμή. Η απόσυρση αυτή, ωστόσο, δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων που βασίζεται στη πρότερη συγκατάθεση πριν την απόσυρσή της, όπως επίσης και για την ενδεχόμενη περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων, υπό άλλη νομική βάση, όπως για παράδειγμα η εκπλήρωση των όρων σύμβασης ή η συμμόρφωση του CREATIVE HUB με νόμιμες υποχρεώσεις της.

Δικαιώματα υποκειμένου

Το υποκείμενο έχει κάθε δικαίωμα, που προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 15-22 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 679/2016, και πιο συγκεκριμένα της ενημέρωσης σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων του, της πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα, που τον αφορούν, και αποτελούν ή αποτέλεσαν στο παρελθόν αντικείμενο επεξεργασίας και της αντίρρησης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν, η οποία περιλαμβάνει: α) τη διόρθωση, β) τη προσωρινή ή μη χρήση, γ) τη δέσμευση, δ) τη διαβίβαση ή μη, ε) τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων.

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων θα πρέπει να επικοινωνήσει με το CREATIVE HUB στο contact@creativehub.gr

Εφαρμοστέο δίκαιο

Το παρόν κείμενο, όπως επίσης και οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση απορρέει από αυτό ή σε σχέση με αυτό διέπονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο και τα όσα ορίζει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016, και αποκλειστική αρμοδιότητα για αυτά έχουν τα Δικαστήρια της Λέσβου.

Το CREATIVE HUB επιδιώκει πάντα τη φιλική και εξωδικαστική επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει κατά την εφαρμογή ή ερμηνεία των όρων του παρόντος, και προτείνει για οποιαδήποτε προβληματισμό σχετικά με αυτούς να ενημερώσετε άμεσα τη διοίκηση του, στέλνοντας email στο contact@creativehub.gr.

Αλλαγές πολιτικής προστασίας δεδομένων

Κάθε αλλαγή των όρων της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων του CREATIVE HUB, θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα www.creativehub.gr και θα ισχύει από τη στιγμή της δημοσίευσης, εκτός κι αν σημειώνεται διαφορετικά.

Επικοινωνία με το CREATIVE HUB

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνηση σχετικά με τα όσα αναφέρονται στο παρόν έγγραφο ή για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός σας, μπορείτε να απευθύνεστε στο CREATIVE HUB στο contact@creativehub.gr